Het Voordeel van Dynamische Energieprijzen: Besparen en Duurzaamheid

Geschreven door Redactie

Datum 30/05/2023

In een tijd waarin energie-efficiëntie en duurzaamheid steeds belangrijker worden, zijn dynamische energieprijzen een opkomende trend die zowel consumenten als zakelijke afnemers en het milieu ten goede komt. Traditionele vaste tarieven, die gedurende de dag gelijk blijven, maken plaats voor een meer flexibel en responsief prijsmodel dat rekening houdt met de schommelingen in de elektriciteitsmarkt. Noord Energie is een voorloper in deze ontwikkeling, waarbij zij gemiddelde tarieven van een hele maand hanteren om klanten altijd een eerlijke prijs voor hun energie te bieden.

Wat zijn dynamische energieprijzen?

Dynamische energieprijzen, ook wel bekend als flexibele tarieven of realtime prijzen, worden gebaseerd op de actuele vraag en het aanbod van elektriciteit op elk moment. In tegenstelling tot vaste tarieven, die gedurende de dag hetzelfde blijven, fluctueren dynamische energieprijzen om de marktomstandigheden weer te geven. Deze prijzen worden beïnvloed door factoren zoals piekuren, de beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen en andere marktfactoren.

De voordelen van dynamische energieprijzen

  1. Kostenbesparing: Dynamische energieprijzen bieden de mogelijkheid om te profiteren van gunstige tarieven tijdens periodes van lage vraag en overvloedige duurzame energieproductie. Hierdoor kunnen consumenten en bedrijven hun energiekosten aanzienlijk verlagen.
  2. Stimulans voor duurzame energie: Met dynamische energieprijzen worden consumenten aangemoedigd om energie te gebruiken wanneer het aanbod hoog is en de prijzen laag zijn. Dit creëert een positieve stimulans voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, op momenten dat de opwekking het hoogst is.
  3. Flexibiliteit en bewustwording: Door bewust te zijn van de dynamische prijzen, kunnen consumenten hun energieverbruik beter afstemmen op periodes van lagere tarieven. Dit kan leiden tot een efficiënter energiegebruik en hogere besparingen op de energierekening.
  4. Milieuvriendelijkheid: Het gebruik van dynamische energieprijzen bevordert de integratie van duurzame energie in het elektriciteitsnetwerk. Door energie te gebruiken wanneer het aanbod van hernieuwbare bronnen hoog is, helpen consumenten de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken.

Het belang van Noord Energie bij dynamische energieprijzen

Noord Energie is een toonaangevende energieleverancier die dynamische energieprijzen hanteert. Door het gemiddelde tarief van een hele maand te berekenen, zorgt Noord Energie ervoor dat klanten altijd een eerlijke prijs betalen voor hun energieverbruik. Dit betekent dat zij kunnen profiteren van gunstige tarieven op momenten dat de energieprijzen laag zijn, waardoor zij hun kosten kunnen verlagen en bijdragen aan een duurzamere energievoorziening.

De kracht van dynamische prijzen met Noord Energie

Dynamische energieprijzen vormen een opkomende trend in de energiemarkt, waarbij flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Noord Energie neemt hierin het voortouw door gemiddelde tarieven van een hele maand te hanteren, waardoor klanten altijd een eerlijke prijs betalen voor hun energieverbruik. Met de voordelen van kostenbesparing, stimulans voor duurzame energie, flexibiliteit en bewustwording, en milieuvriendelijkheid, hebben dynamische energieprijzen de potentie om de toekomst van de energiemarkt te transformeren. Kies vandaag nog voor Noord Energie en stap in de wereld van dynamische energieprijzen voor een duurzamere en kostenefficiënte energievoorziening.

Categorieën

Dynamische energieprijzen, Energietransitie en duurzaamheid, Innovatieve tariefmodellen
Gerelateerde berichten
Persoonlijk contact

Bij Noord Energie krijg je energie op maat. Met jouw eigen energiespecialist heb je direct contact voor al jouw energievragen.

Privacybeleid

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan NoordEnergie, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NoordEnergie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als NoordEnergie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NoordEnergie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat NoordEnergie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NoordEnergie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

NoordEnergie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

Noord Energie
Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen.