Profiteer van lage dynamische tarieven voor energie

Ontdek hoeveel je kunt besparen met dynamische energieprijzen. Geen verborgen kosten, geen boetes voor contractbeëindiging.

Noord Energie brengt transparantie en flexibiliteit in de energiemarkt. Wij bieden stroom- en gasprijzen die per uur en per dag veranderen – de zogenaamde dynamische prijzen. Markt data voor gas komt van EGSI (European Gas Spot Index) en stroom via de EPEX ( European Power Exchange) spot markt.

Ontdek je dynamische prijs bij Noord Energie

Vul je postcode in en zie direct hoeveel je kunt besparen met onze dynamische tarieven.

4.2/5

4,1

Navigeren door de Beurs

Inzicht in de huidige kale beursprijzen voor stroom en gas (excl. BTW)

Duik in de dynamische wereld van energiebeurzen en krijg een duidelijk beeld van de kale prijzen voor stroom en gas, exclusief BTW. Deze prijzen, rechtstreeks van de beursvloer, bieden een transparant overzicht van de huidige marktwaarde. Blijf op de hoogte, blijf geïnformeerd en ontwikkel een beter begrip van hoe fluctuaties in deze prijzen invloed kunnen hebben op jouw energiekosten.

Dynamische prijzen, transparantie en concurrerende tarieven

De prijzen voor stroom wisselen per uur en voor gas per dag. De prijzen noemen we dynamisch. Bij vaste contracten moet de leverancier risicopremies berekenen welke verborgen worden in de prijs. Noord Energie werkt met een transparante opslag voor kosten en onbalans. Wij hebben geen verborgen prijzen en geen opzegboetes.

De tarieven van de afgelopen maanden inclusief inkoopvergoeding, zijn daarmee ook zeer concurrerend. De gemiddelde marktprijs zat veelal boven de €0,40 per kWh en €0,90.

Overzicht alle prijzen

Ontdek de dynamiek van energieprijzen

Bij Noord Energie heb je de unieke mogelijkheid om de dynamiek van energieprijzen in real-time te volgen. Met onze interactieve grafiek krijg je inzicht in de fluctuerende dagprijzen voor gas, zodat je optimaal kunt profiteren van prijsschommelingen.

Bovendien bieden we een overzichtelijke grafiek waarin de prijsvariaties voor stroom per uur worden weergegeven, zodat je altijd op de hoogte bent van de beste tijden om energie te verbruiken.

Bekijk onze concurrerende uurprijzen en vergelijk ze met de rest van de leveranciers met marktprijzen om te zien hoeveel je kunt besparen bij Noord Energie. Stap vandaag nog over naar dynamische energieprijzen en ontdek de voordelen van transparantie en flexibiliteit.

Privacybeleid

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan NoordEnergie, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NoordEnergie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als NoordEnergie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NoordEnergie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat NoordEnergie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NoordEnergie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

NoordEnergie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

Noord Energie
Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen.