Dynamische contracten: Stroomgebruik als bron van financieel voordeel

Geschreven door Redactie

Datum 30/05/2023

Dit pinksterweekend ervaren we ongewoon lage stroomprijzen, waarbij energieleveranciers zelfs moeten betalen om stroom aan het net te leveren vanwege de overvloed aan duurzame energie. Dit is een reden tot vreugde voor mensen met een dynamisch contract.

Bij een dynamisch stroomcontract worden de tarieven ieder uur aangepast op basis van de marktprijzen voor stroom, die een dag van tevoren worden vastgesteld. Op dagen waarop er veel duurzame energie wordt opgewekt, hebben mensen met zo’n contract geluk. Vooral op momenten met weinig vraag naar stroom kunnen de prijzen extreem laag (of zelfs negatief) zijn.

Perfecte omstandigheden leiden tot negatieve stroomprijzen tijdens pinksterweekend

Onder ideale omstandigheden vinden we dit pinksterweekend plaats, waarbij verschillende factoren samenkomen. De zon schijnt, waardoor zonnepanelen optimaal presteren, de wind waait krachtig, waardoor windmolens veel elektriciteit genereren, en veel bedrijven zijn gesloten, wat resulteert in een lage vraag naar elektriciteit.

Het resultaat van deze combinatie zijn negatieve stroomprijzen. In feite fungeren deze prijzen als een stimulans voor leveranciers om tijdelijk minder stroom te produceren, aangezien er weinig afnemers zijn. Energiebedrijf Zonneplan heeft in 2023 al 101 uur met negatieve stroomprijzen geteld in Nederland, terwijl dit er in heel 2022 slechts 83 waren.

Mensen met dynamische contracten ontvangen soms geld voor het gebruik van stroom tijdens unieke momenten

Het is vrij ongebruikelijk, maar mensen met een dynamisch contract krijgen nu op bepaalde momenten geld toe wanneer ze stroom verbruiken. Dit komt zelden voor en heeft te maken met belastingen. Zelfs als de stroomprijs negatief is, betaal je nog steeds ruim 15 cent energiebelasting (inclusief btw) per kilowattuur. Je ontvangt dus pas geld wanneer de prijs lager is dan -15 cent.

En dat was de afgelopen dagen soms het geval. Gisteren kregen dynamische contracthouders zelfs kortstondig 33 cent per kilowattuur, zo meldt Zonneplan. Ook vandaag liggen de energieprijzen tussen 13.00 en 15.00 uur zo laag dat mensen met een dynamisch contract niets betalen of zelfs een paar cent ontvangen.

15 cent per wasbeurt: Een besparing, maar nog geen verdienmodel

Het scheelt natuurlijk geld in vergelijking met wat veel andere consumenten betalen, maar het aanzetten van je wasmachine als een verdienmodel zal voorlopig nog niet rendabel zijn. Ter illustratie: volgens consumentenorganisatie United Consumers verbruikt een wasmachine gemiddeld 0,5 kilowattuur per wasbeurt. Met een extreem lage negatieve stroomprijs van -30 cent per kilowattuur, levert dat je dus 15 cent op.

Als je op het juiste moment je elektrische auto oplaadt aan je eigen laadpaal, wordt het al interessanter. Stel dat je een auto hebt met een accucapaciteit van 35 kilowattuur, dan zou je met een negatieve prijs van 30 cent per kilowattuur al een tientje kunnen verdienen. Dit blijft echter voorlopig nog in theorie, aangezien de prijzen meerdere uren achter elkaar zo extreem laag moeten zijn.

Let op bij teruglevering: Negatieve vergoeding voor zelf opgewekte energie

Voor mensen met een dynamisch contract en zonnepanelen is er echter een kleine complicatie. De vergoeding per kilowattuur die je teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt namelijk ook negatief.

Als mini-energieleverancier krijg je dus te maken met negatieve prijzen, net zoals de grote energiebedrijven. Sommige mensen kiezen er daarom voor om tijdelijk geen energie terug te leveren door de omvormer uit te schakelen.

Categorieën

Dynamische contracten, Energieprijzen
Gerelateerde berichten
Persoonlijk contact

Bij Noord Energie krijg je energie op maat. Met jouw eigen energiespecialist heb je direct contact voor al jouw energievragen.

Privacybeleid

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan NoordEnergie, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NoordEnergie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als NoordEnergie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NoordEnergie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat NoordEnergie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NoordEnergie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

NoordEnergie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

Noord Energie
Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen.